Prace budowlane

Nasze budowy

Budow─? zaczynamy od fundamentów – to podstawa ka??dego budynku, i cho─? pó??niej jest niewidoczna to jeden z najwa??niejszych elementów konstrukcyjnych którego zadaniem jest nie tylko ochrona konstrukcji przed p─?kaniem czy wilgoci─? ale przede wszystkim równomierne przenoszenie obci─???e??.

 

Przed przyst─?pieniem do prac budowlanych warto przeprowadzi─? badanie gruntu które pozwoli na okre??lenie dok??adnych instrukcji co do posadowienia. Przy indywidualnym projekcie fundamenty projektowane s─? pod konkretna dzia??k─?. Trzeba mie─? na uwadze fakt , i?? gotowy projekt z katalogu mo??e mie─? inne za??o??enia co do rodzaju gruntu czy poziomu wód gruntowych ni?? te które zastaniemy na naszej dzia??ce.

 

Nasza firma specjalizuje si─? w wykonawstwie wszelkiego rodzaju fundamentów. Poprawne wykonanie fundamentu to z??o??ony proces.Korzystamy wy??─?cznie ze sprawdzonych rozwi─?za?? i profesjonalnej ekipy wykonawczej. Wszystko jest podparte wieloletnim do??wiadczeniem.

 

Ka??dy z kilkunastu etapów prac musi by─? starannie zaplanowany:

 1. Wykop fundamentów
 2. Wytyczenie ??cian fundamentowych
 3. Wyznaczenie naro??nikowych ??cian fundamentowych
 4. Wytyczenie punktów w wykopie
 5. Wykop pod fundamenty
 6. Wyrównanie powierzchni wykopu
 7. Wylewka cienkiej podk??adowej warstwy betonu
 8. Wykonanie zbrojenia
 9. Monta?? deskowania
 10. Wylewka ??aw i ??cian fundamentowych
 11. Wyrównanie powierzchni betonu oraz utrzymywanie odpowiedniej wilgotno??ci przez podlewanie betonu
 12. Zdj─?cie deskowania
 13. Izolacja przeciwwilgociowa
 14. Zasypanie ??aw fundamentowych
 15. Murowanie ??cian
 16. Szalowanie i zbrojenie stropów
 17. Wykonywanie wi─???by i pokrycia dachuOdpowiednie przygotowanie solidnych fundamentów ma kluczowe znaczenie w pó??niejszych pracach budowlanych. Kolejno przyst─?pujemy do murowania ??cian, szalowania i zbrojenia stropów oraz do wykonania wi─???by i pokrycia dachu.

 

Na ka??dym etapie prac korzystamy z naszych wieloletnich do??wiadcze?? które wspieramy sprawdzonymi technologiami. Jeste??my na bie??─?co z wszelkimi nowinkami w bran??y.

 

Gwarantujemy solidno??─? na ka??dym etapie prac. Najlepsz─? nasz─? referencj─? jest d??uga lista zadowolonych klientów.